Integritetsskyddspolicy

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Uppdaterad 1.6.2019

1. Innehavaren av registret: VAJA Finland Ab (2489967-1), Havsvindsvägen 32, 06150 Borgå

2. Registeransvarig: Henna Lamberg (henna.lamberg@vaja.fi)

3. Registrets namn:

​Användarregistret för VAJA Finlands nätbutik

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

​Persondata som sparats i VAJA Finlands andvändarregister för web-shopen används för att sköta kundkontakter, kommunikation med kunder, marknadsföring och andra syften som har att göra med våra nättjänster. 

5. Registrets innehåll

Följande uppgifter kan behandlas i registret:

- namn
- adress
- telefonnummer
- e-mail

6. Regelmässiga informationskällor

Registerinnehavaren samlar den information i sitt register som de registrerade användarna av ​VAJA Finlands nätbutikOy:n själva meddelar då de använder våra nätsidor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU/EES

Uppgifter överförs inte till tredje partner.

Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skydd av register

-Personuppgifter som behandlas i fysisk form: Material som behandlas i fysisk form lagras och behandlas i övervakade utrymmen.
-Elektroniskt material: Uppgifterna behandlas i databaser eller filer som skyddas med hjälp av lösenord eller andra tekniska verktyg. Endast specifika på förhand utsedda personer har tillgång till databaserna och filerna. Endast de frivilliga, som i sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har behörighet att behandla personuppgifterna. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till uppgifterna.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att förneka innehavaren av registret att använda informationen till direkt marknadsföring, distansförsäljning och annat syfte, t.ex. direktmarknadsförings eller forskningssyfte. Förbudet skall framföras skriftligt till den person som är ansvarig för registret.

10. Rätt att granska informationen

Den registrerade har rätt att kolla och korrigera sin information och be om en kopia av dem. Denna begäran bör göras skriftligen till den person som är ansvarig för registret.

11. Rätt att korrigera informationen

Registerinnehavaren har rätt att korrigera, radera eller komplettera informationen i registret då informationen är felaktig, onödig, ofullständig eller gammal endera av eget initiativ, eller på begäran av kunden. Den registrerade bör vara i kontakt med den registeransvariga för att korrigera informationen.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter